Veel noorsootööst

Noor – seitsme kuni kahekümne kuue aastane füüsiline isik .

Noorsootöö on tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab noortel vaba tahte alusel perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt tegutseda.

Noorsootöö korraldamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

  • noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid otsuste tegemisse;
  • tingimuste loomisel teadmiste ja oskuste omandamiseks lähtutakse noorte vajadustest ja huvidest;
  • noorsootöö põhineb noorte osalusel ja vabal tahtel;
  • noorsootöö toetab noorte omaalgatust;
  • noorsootöös lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest.

Noorsootöö on tinglikult jaotatud 10 valdkonnaks:

1. erinoorsootöö– riskioludes elavatele ja/või probleemkäitumisega noortele arengueelduste loomine noorte võimete ja oskuste aktiviseerimise ning motivatsiooni suurendamise kaudu
2. huviharidus ja huvitegevus – pikaajaline (huviharidus) või lühiajaline (huvitegevus) süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel tasemeõppest ja tööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal;
3. noorte teavitamine – aja- ja asjakohase, kvaliteetse ning kättesaadava informatsiooni ja teavitamise teenuste tagamine noortele;
4. noorte nõustamine– nõustamise tagamine noortele, võimaldamaks neil langetada nende elu puudutavaid otsuseid;
5. noorsoo-uuringud – noortevaldkonna planeerimiseks ja teostamiseks vajalike süstemaatiliste ja võrreldavate uuringute olemasolu ning noortele suunatud tegevuste põhinemine nendel;
6. noorsootööalane koolitus – kvaliteetseks noorsootööks vajalike hoiakute, teadmiste ja oskuste omandamise ja arendamise võimaluste olemasolu, kättesaadavuse ja kvaliteedi tagamine noorsootöö arengu ja tulemuslikkuse soodustamiseks;
7. tervistav ja arendav puhkus – noortele tervistavaks ja arendavaks tegevuseks võimaluste tagamine tervistava puhkuse ja vaba aja veetmise projektide ning laagrite korralduse kaudu;
8. töökasvatus – mitmekesiste meetmete kaudu noorte tööhõivevalmiduse tõstmine ning noorte olukorra parandamine tööturule sisenemisel;
9. rahvusvaheline noorsootöö – noortele ja noorsootöötajatele rahvusvahelise koostöö kogemuste ja kultuuridevahelise õppimise võimaluste loomine;
10. noorte osalus – noortele osaluseks mitmekesiste osalusmotivatsiooni ja –võimaluste loomine. 

 Torma Avatud Noortekeskuse põhimäärus