Surma registreerimine

 

Surmakanne koostatakse Eesti perekonnaseisuasutuses (maavalitsus või vallavalitsus) , kui:
1) isiku surmakoht on Eestis,

2) surnud isiku viimane elukoht oli Eestis või

3) surnud isikul oli Eesti kodakondsus. Eesti perekonnaseisuasutus koostab surmakande punktides 1–3 nimetatud juhul, kui surm pole registreeritud välismaal.

Surmakande koostamiseks esitab perekonnaseisuasutusele avalduse surnu abikaasa, sugulane, hõimlane või teine isik, nende puudumisel raviasutuse juht, politseinik või muu ametnik.

Surma registreerimiseks esitatakse perekonnaseisuasutusele avaldus seitsme päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast arvates.

Perekonnaseisuasutus registreerib surma kolme tööpäeva jooksul sellekohase avalduse saamisest arvates.

Avaldaja esitab:

- arstliku surmatõendi või kohtuotsuse surma fakti tuvastamise või surnuks kuulutamise kohta
- surnud isiku passi või ID kaardi

- enda passi või ID kaardi

 

Surma tõendamiseks väljastatakse avaldajaile soovi korral surmatõend.

 

Riiklikku matusetoetust ei maksta alates 01.07.2009


surma registreerimise avaldus