Sotsiaaltoetused 2017

Riiklikud toetused

Riiklikku toimetulekutoetust  ja vajaduspõhist peretoetust   määrab ja maksab Torma Vallavalitsus sotsiaalhoolekande seaduse ja sotsiaalseadustiku üldosa seaduse kehtestatud ulatuses ja tingimustel vallaeelarvesse riigieelarvest laekunud vahenditest.

riiklik toimetulekutoetus

vajaduspõhine peretoetus  

Torma valla eelarvest makstavad toetused

Sotsiaaltoetus on isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks eelarvevahenditest makstav rahaline hüvitis. Sotsiaaltoetust on õigustatud taotlema Torma vallas alaliselt elav isik.

Sotsiaaltoetuse maksmist reguleerib Torma Vallavolikogu 23.03.2016 määrus nr 4 „Torma valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord" 

Sotsiaaltoetuste määramise aluseks on taotleja abivajaduse hindamine. Abivajaduse hindamiseks esitab taotleja enda ja tema perekonnaliikmete sissetulekuid ja varalist seisu kirjeldavad dokumendid (nt pangakonto väljavõte viimase  6 kuu kohta vmt), sh kulutusi põhjendavad dokumendid. Abivajaduse hindamisel on oluline  ka perekonnaseadusest tulenev ülalpidamiskohustus.

Ühekordset sotsiaaltoetust makstakse toidu ja riiete ostmiseks, retseptiravimite ja invatehniliste abivahendite muretsemiseks, transpordikuludeks, küttekulude osaliseks tasumiseks, dokumentide taotlemiseks ja muudeks eelpool nimetamata toimetulekuks vajalike kulutuste katmiseks. Arvestada tuleb ka sellega, et puudega inimeste kulutused ravimitele ja abivahenditele peaksid olema suuremad kui riiklik sotsiaaltoetus, mida igakuiselt saadakse.

Erinevate valla toetuste maksmist reguleerib Torma Vallavolikogu 23.03.2016 määrus nr 5 "Torma valla eelarvest toetuste maksmise kord"

Toetuste määramise ja maksmise eesmärk on Torma valla elanike ja perede toimetuleku soodustamine, aidates kaasa nende elukvaliteedi paranemisele ja/või säilimisele. Antud toetuste määramise puhul ei  hinnata taotleja abivajadust, vaid toetusi makstakse sihtgrupist tulenevalt.

Toetuste määrad ja ühekordselt makstavate toetuste suurused kehtestab Torma Vallavalitsus.

Käesoleva aasta toetuste määrad on:

sünnitoetus – 300 eurot (kui mõlema vanema elukoht rahvastikuregistris on Torma vald)

matusetoetus - 100 eurot

esimesse klassi mineva lapse toetus – 75 eurot

10-12. klassi õpilaste töövihikud         - 25 eurot

laste prillitoetus – üks kord aastas hüvitatakse 75% laste prillide maksumusest

kriisitoetus – kuni 900 eurot