Sotsiaalteenused

Täisealise isiku hooldus
Hooldus seatakse raske või sügava puudega täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

Hoolduse seadmiseks esitatakse vallavalitsusele:
- taotlus;
- Sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme  määramise kohta;
- isikut tõendav dokument;
- olemasolu korral rehabilitatsiooniplaan või geriaatriline instrument.

Täisealise isiku hoolduse seadmist reguleerivad: Sotsiaalhoolekande seadus, Torma Vallavalikogu 23.03.2016 määrus nr 8 „Täisealise isiku hoolduse korraldamise kord" ja Torma Vallavalitsuse 12.04.2016  korraldus nr 83 „Hooldusvajaduse hindamise vormi kinnitamine".

Koduteenus
Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks, nagu kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine ning väljaspool eluruumi toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ja muu asjaajamine.

Koduteenuse taotlemiseks esitatakse vallavalitsusele:

- taotlus;
- Sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme  määramise kohta;
- isikut tõendav dokument;
- rehabilitatsiooniplaan või geriaatriline instrument olemasolu korral.

Koduteenuseid osutab sotsiaalhooldustöötaja.

Koduteenused on tasulised isikutele kelle on seadusjärgsed ülalpidajad:
1. Koduteenust  osutatakse 1 kord nädalas - 4 eurot kalendrikuus.
2. Koduteenust osutatakse 2 korda nädalas - 6 eurot kalendrikuus.
3. Koduteenust osutatakse 3 korda nädalas - 8 eurot kalendrikuus.

Koduteenuse seadmist reguleerivad: Sotsiaalhoolekande seadus, Torma Vallavalikogu 23.03.2016 määrus nr 11 „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord" ja Torma Vallavalitsuse 12.04.2016  korraldus nr 85 „Koduteenuste loetelu, maksumus ja abivajaja kaardi vormi kinnitamine".

Isikliku abistaja teenus
Isikliku abistaja teenus on avahoolduse üks osa, mis seisneb raske ja sügava liikumis- või nägemispuudega inimese abistamises neis igapäevaelu toimingutes, mida ta ei ole võimeline ilma kõrvalise abita sooritama. Teenuse eesmärgiks on puudega inimeste iseseisvuse ja osalemise suurendamine kõikides eluvaldkondades ning pereliikmete hoolduskoormuse vähendamine.
Isiklik abistaja abistab isikut lähtuvalt tema puudest järgmistes tegevustes: liikumisel, söömisel, riietumisel, suhtlemisel, hügieeniprotseduuride sooritamisel, kirjutamisel, lugemisel, majapidamistöödes ja teistes toimingutes, milles isik puude tõttu abi vajab.
Isikliku abistaja konkreetsed tööülesanded ja tööaja määrab klient.

Isikliku abistaja teenuse taotlemiseks esitatakse vallavalitsusele:
- taotlus;
- Sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme määramise kohta;
- rehabilitatsiooniplaan olemasolu korral.

Isikliku abistaja teenuse seadmist reguleerivad: Sotsiaalhoolekande seadus, Torma Vallavolikogu 23.03.2016 määrus nr 12 „Isikliku abistaja teenuse osutamise kord", Torma Vallavalitsuse 12.04.2016 korraldus nr 84 „Isikliku abistaja teenuse tunnihinna, isikukaardi, töötundide aruande ja lepinguvormi kinnitamine".

Tugiisikuteenus
Tugiisikuteenuse eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus  isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi ning lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

Tugiisikuteenuse saamiseks esitatakse taotlus vallavalitsusele.

Tugiisikuteenuse seadmist reguleerivad: Sotsiaalhoolekande seadus, Torma Vallavolikogu 23.03.2016 määrus nr 13 „Tugiisikuteenuse osutamise kord", Torma Vallavalitsuse 12.04.2016 korraldus nr 89 „Tugiisikuteenuse tunnihinna, isikupäeviku, töötundide aruande vormi kinnitamine".

Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus
Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse abiga tagatakse täisealisele isikule turvaline  elukeskkond ja toimetulek, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla. 

Hoolekandeteenust vajav isik esitab vallavalitsusele taotluse hoolekandeteenuse osaliseks rahastamiseks.

Taotlusele lisatakse:
1) isikut tõendava dokument;
2) sõlmitud hoolekandeteenuse leping või lepingu projekt;
3) taotleja sissetulekut ja varalist seisu kirjeldavad dokumendid (nt pangakonto väljavõte);
4) ülalpidamiskohustuslase olemasolul dokumendid (kohtumäärus), millest nähtub, et ülalpidamiskohustuslane on vabastatud ülalpidamise andmisest või on ülalpidamiskohustust vähendatud;
5) tervislikku seisundit ja hooldusvajadust tõendavad dokumendid (perearsti tõend isiku hooldusvajaduse kohta, geriaatrilise seisundi hindamise kokkuvõte, rehabilitatsiooniplaan, puude raskusastme määramise otsus).

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse korraldamist reguleerivad: Sotsiaalhoolekande seadus, Torma Vallavolikogu 23.03.2016 määrus nr 9 „Torma valla eelarvest hoolekandeteenuste eest maksmise kord".

Eluruumi tagamine
Eluruumi tagamise eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

Eluruumi taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele kirjalikult põhjendatud taotluse.

Taotlusele lisatakse:
1) isikut tõendav dokument;
2) Sotsiaalkindlustusameti otsuse koopia isiku puude raskusastme tuvastamise kohta;
3) pensionitunnistus;
4) tõend taotleja või tema perekonna kuusissetuleku ja kuu väljaminekute kohta;
5) tõend asenduskodust tagasipöördumise või kinnipidamiskohast vabanemise kohta.

Eluruumi tagamise teenust reguleerib Sotsiaalhoolekande seadus, Torma Vallavolikogu 23.03.2016 määrus nr 10 „Torma valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste kord", Torma Vallavolikogu 23.03.2016 korraldus nr 14 „ Torma valla eluruumide üürile andmise ja kasutamise kord".

Sotsiaaltransporditeenus
Sotsiaaltransporditeenust osutatakse puudega isikule, kellel puue takistab ühistranspordi  kasutamist või ta ei ole suuteline iseseisvalt sõitma ravi-, rehabilitatsiooni-, hooldus- või abivahendit väljastavasse asutusse.

Sotsiaaltransporditeenuse korraldamist reguleerib Sotsiaalhoolekande seadus, Torma Vallavolikogu 23.03.2016 määrus nr 10 „Torma valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste kord".

Häirenuputeenus
Häirenuputeenus on sotsiaalteenus, mille osutamisel aidatakse kaasa isiku turvalisuse tagamisele tema harjumuspärases keskkonnas.

Teenus on mõeldud isikule, kellel oma terviseseisundite, kõrgest east või erivajadusest tingituna on raskusi endaga toimetuleku või suhtlemisega ja mille tõttu on tal suurem risk sattuda oma kodus või selle vahetus läheduses abitusse olukorda.

Isiku eluruumi paigaldatakse kahepoolset sidet võimaldav hädaabisüsteem, mis sisaldab erinevaid sotsiaalvalveseadmeid ning mille kaudu on võimalik ööpäevaringselt kutsuda abi.

Häirenuppu kantakse kaelas või randmel. Abivajaduse tekkimisel vajutab isik nuppu või tuvastab kukkumisanduriga häirenupp tugevama põrutuse/kukkumise  ja algatab automaatselt häirekõne teenusekeskusesse.
Teenusekeskusest saadetakse häireteade ööpäevaringselt isiku poolt määratud kontaktisikule.

Häirenuputeenus on tasuline.

Täpsem info:

Meditech Estonia OÜ                                  MTÜ Eesti Naabrivalve

www.medi.ee                                                www.naabrivalve.ee

+372 661 8181                                              +372 652 2522
 

Turvakoduteenus
Turvakoduteenuse on sotsiaalteenus, mille eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi.

Esmase abi raames tuleb isikule vajaduse korral tagada kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus, ning teavitada isikut teistest abisaamise võimalustest.

Tulenevalt isiku east ja vajadustest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

Turvakoduteenuse korraldamist reguleerib Sotsiaalhoolekande seadus, Torma Vallavolikogu 23.03.2016 määrus nr 10 „Torma valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste kord".

Abivahendi kaart
Isiku abivahendi kaardi saamiseks tuleb pöörduda Sotsiaalkindlustusameti poole, kellele saab vastava taotluse esitada e-posti või posti teel või pöördudes Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse.

Täpsem info Sotsiaalkindlustusameti kodulehel www.sotsiaalkindlustusamet.ee/abivahendid-3/

Varjupaigateenus
Varjupaigateenuse eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

Varjupaigateenuse korraldamist reguleerib Sotsiaalhoolekande seadus, Torma Vallavolikogu 23.03.2016 määrus nr 10 „Torma valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste kord".

Võlanõustamisteenus
Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, et vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

Võlanõustamisteenus hõlmab isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist.

Võlanõustamisteenuse korraldamist reguleerib Sotsiaalhoolekande seadus, Torma Vallavolikogu 23.03.2016 määrus nr 10 „Torma valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste kord".

Eestkoste seadmine
Kui isik ei suuda vaimuhaiguse, nõrgamõistuslikkuse või muu psüühikahäire tõttu kestvalt oma tegudest aru saada  või neid juhtida, määrab kohus esitatud taotluse alusel talle eestkostja.

Eestkoste seatakse piiratud teovõimega isiku varaliste ja isiklike õiguste ning huvide kaitseks. Eestkostja on eestkostetava seaduslik esindaja. Eestkostja ülesanded kajastuvad kohtumääruses. Eestkoste seatakse kuni viieks aastaks. Eestkostja on kohustatud igal aastal kohtule esitama aruande eestkoste kohta.

Eestkoste seadmiseks esitada järgmised dokumendid:
1)      taotlus
2)      eestkostjaks määratava isiku nõusolek
3)      isikut tõendavate dokumentide koopiad
4)      puude raskusastme määramise otsuse koopia
5)      rehabilitatsiooniplaani koopia
6)      riigilõivu tasumise kviitung (10 eurot)

Eestkoste seadmist reguleerivad:
Tsiviilkohtumenetluse seadustik
Perekonnaseadus

Muud sotsiaalteenused
Vallavalitsus  osutab võimalusel ja lähtuvalt isiku abivajadusest muid toetavaid sotsiaalteenuseid, mis tulenevad seadusest või isiku tegelikust vajadusest. Teenuste pakkumisel lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadusest.

Muudeks vajaduspõhisteks sotsiaalteenusteks on:
1) psühholoogi nõustamisteenus;
2) eripedagoogi nõustamisteenus;
3) logopeedi teenus;
4) perelepitusteenus;
5) kriisiabi sh laste leinalaagris osalemine;
6) tugirühmades ja tugiprogrammides osalemine;
7) rehabilitatsiooniteenusel osalemine;
8) sõltuvusravi;
9) erihoolekandeteenus;
10) toiduabi;
11) viipekeele teenus;
12) omasteta surnud isiku matmise korraldamine;
13) muud toetavad teenused.

Muude sotsiaalteenuste korraldamist reguleerib Sotsiaalhoolekande seadus, Torma Vallavolikogu 23.03.2016 määrus nr 10 „Torma valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste kord".