Sotsiaalhoolekanne


amet nimi telefon e-mail
Sotsiaaltöö peaspetsialist Marika Kalm 77 62 903 marika@torma.ee
Sotsiaaltöö spetsialist Ainika Zilinski 77 62 903 ainika@torma.ee
Lastekaitse spetsialist Eha Vesiko 77 62 903 eha@torma.ee
Hooldustöötaja Aimi Aruste 52 03 488 aimi.aruste@mail.ee
Hooldustöötaja Helika Ude 59181847 helika.ude@gmail.com
Hooldustöötaja Aigi Aruste 56 49 8221 aaruste@gmail.com
Lastehoid Mummupesa 59 149 919  
 
vastuvõtuajad: teisipäeviti ja neljapäeviti kell 9 - 16

 

Sotsiaalhoolekande ülesanne ja korraldus

Sotsiaalhoolekande ülesandeks on isikule või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

Sotsiaalhoolekande põhimõtted

Inimõiguste järgimine
Isiku vastutus enda ja oma perekonnaliikmete toimetuleku eest
Abi andmise kohustus, kui isiku ja perekonna võimalused toimetulekuks ei ole piisavad
Isiku ja perekonna toimetuleku soodustamine

Torma valla sotsiaalhoolekande arendamisel lähtutakse:

Eesti Vabariigi sotsiaalhoolekande seadusest
Eesti Vabariigi perekonnaseadusest
Eesti Vabariigi lastekaitseseadusest
Sotsiaalministeeriumi poolt antud ülesannetest
Torma Vallavolikogu määrustest ja otsustest
Torma Vallavalitsuse korraldustest
Vallavanema käskkirjadest
Ülesannetest, mis tulenevad kohalikku omavalitsust puudutavatest õigusaktidest

 

Ülesannete täitmiseks osakond:

peab valla sotsiaalregistrit
korraldab sotsiaalteenuste osutamist
määrab riiklikke ja kohalikke sotsiaaltoetusi
korraldab sotsiaalnõustamist
lastekaitsetöö
valmistab ette ja esitab kinnitamiseks sotsiaalvaldkonda kuuluvaid õigusaktide projekte

 

Sotsiaalteenused on:

sotsiaalnõustamine
proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite andmine
koduteenused
eluasemeteenused
hooldamine perekonnas
hooldamine ja rehabilitatsioon hoolekandeasutuses

Sotsiaaltoetused on:

¤ riiklik toimetulekutoetus
¤ täiendavad sotsiaaltoetused
    ¤Torma valla eelarvest makstavad toetused
    ¤ riigi eelarvest makstavad täiendavad toetused