Notariaalsed toimingud


Tõestamistoimingu võib notari asemel teha valla- või linnasekretär:

1. dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamisel, 
2. pensioni, elatisraha ja toetuste vastuvõtmise volikirja tõestamisel,
3. pensioni ja toetuste teise isiku arveldusarvele kandmise avalduse tõestamisel.

Dokumendi ärakirja või väljavõtte õigsuse kinnitamiseks:
1. esitatakse dokumendi koopia, ärakiri või väljavõte vallasekretärile koos originaaldokumendiga;
2. vallasekretär kontrollib koopia, ärakirja või väljavõtte vastavust originaalile ja kinnitab selle;
3. vastavalt riigilõivuseaduse § 336 tasutakse riigilõivu 0,65 eurot iga dokumendi lehekülje eest;
4. riigilõiv tasutakse vallavalitsuse raamatupidamisele.

 

Volikirja koostamine:
1. Volikiri on esindatava poolt esindajale antud kirjalik dokument, mis väljendab esindaja volitust.
2. Volikirja koostamiseks ja tõestamiseks peab vallasekretäri poole pöörduma volitaja (esindatav).
3. Volitaja peab olema teovõimeline ning selgelt suutma väljendada, milliste õiguste teostamiseks ta soovib volikirja koostada.
4. Volikirja koostamiseks esitatakse vallasekretärile nii volitaja kui volitatava isikut tõendav dokument. Kui volikirja koostatakse juriidilise isiku esindajana, tuleb vallasekretärile esitada ka juriidilise isiku õigusvõimet tõendavad dokumendid (registrikaardi koopia, mis ei ole vanem kui 15 päeva, ja juriidilise isiku põhikiri).
5. Volitaja peab volikirja läbi vaatama, heaks kiitma ning seejärel vallasekretäri juuresolekul omakäeliselt alla kirjutama.
6. Volikiri võib olla koostatud tähtajalisena või tähtajatuna.
7. Kui esindaja kuritarvitab talle usaldatud volitusi, peab volitaja ise volikirja tühistama. Volikirja tühistamiseks peab volitaja volikirja esindajalt tagasi nõudma või avaldama volituse tühistamise nõude üleriigilises ajalehes. Samuti tuleks volikirja tühistamisest teavitada kolmandaid isikuid, kellega seotult on volikiri antud.

Valla- ja linnasekretäri tõestamistoimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine:

Tulenevalt Riigilõivuseaduse § 46 ei võeta riigilõivu:

1. riikliku toetuse ja pensioni saamiseks ning eestkoste, hoolduse ja lapsendamise asjas vajaliku dokumendi ärakirja või väljavõtte õigsuse kinnitamise eest;

2. pensioni saamiseks vajaliku volikirja tõestamise eest;

3. pensioni ja toetuste teise isiku arveldusarvele kandmise avalduse tõestamise eest.

 

Täiendav info telefonil 776 2905 (vallasekretär).