Laste hoolekanne


Lastekaitse

Juhul kui saab teatavaks  kaitset ja abi vajava lapse olemasolu, on iga inimese kohus sellest viivitamatult teatada Torma valla lastekaitsespetsialistile (telefon 776 2903), politsei lühinumbril 112, Torma valla konstaablile, või mõnele teisele abiandvale organile.

Üleriigilise lasteabi telefoni number on 116 111

Vanemliku hoolitsuseta jäänud laste huvide esindajaks kõigis lapsesse puutuvates küsimustes on Torma Vallavalitsus, juhul kui lapsele pole määratud eestkostjat.

 

Lapse huvisid kaitsevad Eesti Vabariigi seadused:

Laste hoolekande korraldamiseks Torma Vallavalitsus

  • toetab last kasvatavat peret tehes koostööd valla koolide , lasteaia ja teiste asutuste ja organisatsioonidega.
  • Töötab välja ja viib ellu lapsi arendavaid ja õigusrikkumisi ennetavaid projekte
  • Vajadusel määrab lapsele või perele tugiisiku
  • Korraldab lapse eestkostet ja hooldamist perekonnas kelle liikmete hulka laps ei kuulu
  • Abistava ja nõuandva organina töötab vallavalitsuse juures laste hoolekande komisjon

Torma Vallavalitsuse arvamust on vaja

  • vaidluste puhul lapse hooldusküsimuste või elukoha üle
  • tehingute puhul alaealisele kuuluva varaga
  • alaealise perekonnanime muutmisel
  • kohtuasja algatamiseks vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse elu korraldamiseks

Laste hoolekandega on seotud Torma valla teenused ja toetused:

  • sotsiaalnõustamine

Sotsiaalnõustamise käigus antakse valla peredele informatsiooni valla pakutavatest sotsiaalteenustest- ja toetustest, samuti riiklikest toetustest ja teenustest ning abi saamise võimalustest.

Toetused:

Torma Vallavalitsus abistab vähekindlustatud ja paljulapselisi peresid soodustuusikutega suvistes lastelaagrites. Kõik Torma valla lapsed ja põhikooli õpilased saavad kommipaki jõuludeks.