Lapsehoiuteenus alates jaanuar 2016

Lapsehoiuteenus alates jaanuar 2016 a.
Torma valla lapsevanemate hoolduskoormuse vähendamine tööturul osalemiseks.
Projekti number 2014-2020.2.01.002.01.15-0017.
Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond meetme 2.1 „Lapsehoiu ja puudega laste hoolekandeteenuste arendamine hoolduskoormuse vähendamiseks"  tegevuse 2.1.2 „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele" kaudu.
Projekti 2,5 aasta eelarve  kokku on 171 108 eurot. Toetus fondist 131 253 eurot. 

Torma vallas on aegade jooksul juurutatud toetavaid teenuseid nii pikaajalistele töötutele, puuetega inimestele kui ka eakatele. Meil on hea kogemus edukalt toimivatest sotsiaalvaldkonna teenustest. Viimasel paaril aastal on Torma valla lapsevanemad olnud raksustes erialase töö leidmisega, kuna tööajad ei ole vastavad lasteaia lahtioleku aegadega ja tööpiirkonnad on koduvallast kaugemal. Samuti oli probleemiks suveperiood, kui munitsipaal lasteaed on suletud. Valla sotsiaalteenistus on sihtgrupi uuringu käigus küsitlenud vanemaid ja nii jõuti arusaamani, et hoolduskoormuse vähendamiseks ja vanemate tööturule jõudmiseks tuleb luua Torma valda laste hoiuteenus, mis oleks avatud ebatraditsioonilistel aegadel - õhtul, öösel ja nädalavahetustel. Hoiuteenus on mõeldud nendele vanematele, kelle tööl käimine, tööle saamine ja tööturule jõudmiseks koolitustel osalemine eeldab tegevusi õhtuti, varahommikul, öösiti või nädalavahetustel. Projekti tegevuste abil väheneb perede vaesusrisk, suureneb toimetuleku võime ning on paremini võimalik ühildada töö- ja pereelu.

Projekti eesmärkide täitmiseks luuakse Torma valda eriilmeline lapsehoid.  Projekti kestus on 2,5 aastat. Lapsi hoiavad kvalifitseeritud lapsehoidjad. Lapsehoidjate palgatase on arvestatud riigi keskmine, lisandub tasu öötundide eest. Lapsehoidjate ülesanne on tagada laste turvalisus, toitlustamine ja tegevused. Lapsehoiu ruumid on valla omandis. Ruumid sisustatakse lastepäraselt ja koduselt.
Eriilmeline lapsehoiuteenus on mõeldud  lastele vanuses 0-7 aastat. Sihtgrupi suurus on projekti kestel 15 last. Lapsevanemad, kelle tööle asumist  on takistanud   pikad  tööpäevad   või  töö  nädalavahetustel,  saavad oma lapsed tuua lapsehoiurühma.
Projekti tegevuste tulemusena vähendame hoolduskoormust aastas vähemalt 14 perekonnal. Hoiuteenusel viibib projektiaasta jooksul 15 last. Tööturule jõuab projekti perioodil 10 lapsevanemat. Sotsiaaltoetuste taotlejate arv lastega perede hulgas väheneb 10%.
Projekti idee ja probleemistiku sõnastamine on küpsenud paari viimase aasta vältel. Torma vallal on valmisolek edukaks projekti rakendamiseks, et tagada meie sihtgruppi kuuluvatele peredele võimalus tööturul osalemiseks, mis on parim võimalus sotsiaalse kaasatuse suurendamiseks, perede vaesusriski vähendamiseks ja naiste tööhõive parandamiseks.

Info telefonil: 59149919