TORMA VALLAVOLIKOGU ISTUNG 20.09.2017

Torma Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 20. september 2017 kell 15.00 vallavalitsuse istungite saalis.

 

Päevakorra eelnõu:

1. Torma valla 2017.a IV lisaeelarve

2. Torma vallale vara soetamine

3. Vallavara otsustuskorras tasuta kasutusse andmine

4. Vallavara võõrandamine enampakkumisel

5. Audiitori määramine

6. Torma Vallavolikogu 19. veebruari 2013 määruse nr 83 „Torma valla ametiasutuse palgajuhend" muutmine

7. Torma Vallavolikogu 17.09.2014 määruse nr 20  „Torma valla arengukava aastateks 2015- 2023 kinnitamine" muutmine (II lugemine, kinnitamine)

8. Torma valla teehoiukava kinnitamine aastateks 2018-2021

9. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine sihtasutusele Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus                                           

10. Antsu tänav L1 katastriüksuse tasuta Torma vallale vastuvõtmine

11. Antsu tänav L2 katastriüksuse tasuta Torma vallale vastuvõtmine

12. Antsu tänav L8 katastriüksuse tasuta Torma vallale vastuvõtmine

13. Antsu tänav L9 katastriüksuse tasuta Torma vallale vastuvõtmine

14. Vallavanema informatsioon

15. Informatsioon haldusreformist

 

 

Torma Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 23. augustil 2017 kell 15 vallavalitsuse istungite saalis

 

Päevakorra eelnõu:

1. Informatsioon haldusreformi ja Palamuse lasteaia ehituse kohta

Ettekandja volikogu esimees, vallavanem

2. Informatsioon Torma valla 2017.a eelarve täitmise kohta

Ettekandja vallavanem, pearaamatupidaja

3. Torma valla 2017.a III lisaeelarve

Ettekandja eelarve- ja arengukomisjoni esimees, revisjonikomisjoni esimees

4. Torma Vallavolikogu 19. veebruari 2014 määruse nr 3 muutmine

Ettekandja eelarve- ja arengukomisjoni esimees

5.  Torma Vallavolikogu 17. detsembri 2014 määruse nr 30 muutmine

Ettekandja eelarve- ja arengukomisjoni esimees

6. Torma Vallavolikogu 17.09.2014 määruse nr 20 „Torma valla arengukava aastateks 2015-2023 kinnitamine" muutmine (I lugemine)- protokolliline otsus

Ettekandja vallavanem

7. Seisukoha andmine Jõgeva linna, Jõgeva valla ja Torma valla ühise veeteenuse ettevõtja tegevuses

Ettekandja vallavanem

 

 

 

 

Torma Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 20. juunil 2017 kell 15 vallavalitsuse istungite saalis

Päevakorra eelnõu:
1. Torma Vallavolikogu 17. detsembri 2014 määruse nr 30 muutmine
Ettekandja eelarve- ja arengukomisjoni esimees
2. Torma Vallavolikogu 18. mai 2016 otsuse nr 41 muutmine
  Ettekandja eelarve- ja arengukomisjoni esimees
3. Vallavanema töötasu kinnitamine
Ettekandja eelarve- ja arengukomisjoni esimees
4.  Torma valla 2017.a II lisaeelarve
Ettekandja eelarve- ja arengukomisjoni esimees, revisjonikomisjoni esimees
5. Alushariduse muude kulude osaline katmine vanemate poolt
Ettekandja haridus- ja noorsookomisjoni esimees
6. Torma Vallavolikogu 20. detsembri 2010 määruse nr 31 muutmine
Ettekandja haridus- ja noorsookomisjoni esimees
7. Loa taotlemine Torma valla munitsipaalomandisse antud  Kõnnumaja kinnistu osaliseks sihtotstarbe muutmiseks
Ettekandja vanemmaakorraldaja
8. Ehitise peremehetuks kuulutamine
Ettekandja vanemmaakorraldaja
9.  Info haldusreformi kohta


Torma Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 17. mail 2017 kell 15 vallavalitsuse istungite saalis

Päevakorra eelnõu:
1. Torma valla arengukava täitmise analüüs
Ettekandja vallavanem
2. Torma valla 2016. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandja vallavanem, revisjonikomisjoni esimees
3. „Torma Põhikooli Linnutaja hoone energiakasutuse kaasajastamine ja energiatõhususe tagamine" projekti  täiendava omafinantseeringu garanteerimine
Ettekandja eelarve- ja arengukomisjoni esimees
4.  Vallavara võõrandamine otsustuskorras
Ettekandja eelarve- ja arengukomisjoni esimees
5. Vallavara võõrandamine kirjalikul enampakkumisel
Ettekandja eelarve- ja arengukomisjoni esimees
6. Vallavara tasuta kasutusse andmine
Ettekandja eelarve- ja arengukomisjoni esimees
7. Kinnisasja kasutusse andmise rendilepingu lõpetamine
Ettekandja eelarve- ja arengukomisjoni esimees
8. Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemisel moodustatava
Jõgeva Vallavolikogu liikmete arvu määramine
           Ettekandja volikogu esimees
9. Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemisel moodustatava
Jõgeva valla territooriumil valimisringkondade moodustamine ja mandaatide jaotamine.
Ettekandja volikogu esimees
10. Valimiskomisjoni moodustamine
Ettekandja volikogu esimees
11. Vallavanema informatsioon
12. Info haldusreformi kohta


Torma Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 19. märtsil 2017 kell 15 vallavalitsuse istungite saalis

Päevakorra eelnõu:
1. Informatsioon Torma valla 2017. aasta eelarve täitmise kohta
Ettekandja pearaamatupidaja
2. Torma vallale vara soetamine
Ettekandja eelarve- ja arengukomisjoni esimees
3. Torma valla 2017.a I lisaeelarve
Ettekandja eelarve- ja arengukomisjoni esimees
4. Vallavara võõrandamine otsustuskorras
Ettekandja eelarve- ja arengukomisjoni esimees
5. Jõgeva Linnavolikogu eelnõule heakskiidu andmine (protokolliline otsus)
            Ettekandja volikogu esimees
6. Eelnõu „Piiride muutmise ettepaneku tegemine" valitsuse seisukoha ärakuulamine ja arutelu
Ettekandja vallavanem
7. Hajaasustuse programmi rakendamisega seotud ülesannete delegeerimine Torma Vallavalitsusele
            Ettekandja volikogu esimees
8. Vallavanema informatsioon
9. Info haldusreformi kohtaTorma Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 14. märtsil 2017 kell 15 vallavalitsuse istungite saalis

Päevakorra eelnõu:
1. Kinnistu koormamine hoonestusõigusega Sadala Külade Seltsi kasuks
Ettekandja vallavanem
2. Vallavara kinkimine
Ettekandja eelarve- ja arengukomisjoni esimees
3. Vallavara võõrandamine otsustuskorras
Ettekandja eelarve- ja arengukomisjoni esimees
4. Vallavara võõrandamine enampakkumisel
Ettekandja eelarve- ja arengukomisjoni esimees
5. Lapsehoiuteenuse rahastamise tingimused ja kord Torma vallas
Ettekandja sotsiaal- ja tervishoiukomijsoni esimees
6. Vallavanema puhkusele lubamine
Ettekandja volikogu esimees
7. Jõgeva Linnavolikogu eelnõudele heakskiidu andmine
Ettekandja volikogu esimees
8. Jõgeva Vallavolikogu eelnõule heakskiidu andmine
Ettekandja volikogu esimees
9. Vallavanema informatsioon
10. Info haldusreformi kohta


Torma Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 15. veebruaril 2017 kell 15.00 vallavalitsuse istungite saalis.

 

Päevakorra eelnõu:
1. Ülevaade Torma valla Avatud Noortekeskuse tegevusest
Ettekandaja Noortekeskuse juhataja
2. Sõiduauto kasutusrendilepingu pikendamine
Ettekandja vallavanem
3. Audiitori määramine
Ettekandja eelarve- ja arengukomisjoni esimees
4. Vallavanema informatsioon
5. Info haldusreformi kohta


Torma Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 18. jaanuaril 2017 kell 15.00 vallavalitsuse istungite saalis.

Päevakorra eelnõu:
1. MTÜ Tormalaste Kodupaigaühenduse algatatud „Piiride muutmise ettepaneku tegemine" eelnõude esitamine vallavolikogule
Ettekandja maakomisjon, volikogu esimees
2. Informatsioon Torma valla 2016. aasta eelarve täitmise kohta
Ettekandja pearaamatupidaja
3. Revisjonikomisjoni 2017. aasta tööplaani kinnitamine
Ettekandja revisjonikomisjoni esimees
4. Torma Valla Auraha andmine
Ettekandja vallasekretär
5. Vallavanema töötasu kinnitamine
Ettekandja volikogu esimees
6. Arvamuse andmine Võtikvere liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta
Ettekandja vallavanem
7. Jõgeva Vallavolikogu eelnõule heakskiidu andmine
Ettekandja volikogu esimees
8. Vallavanema informatsioon
9. Info haldusreformi kohta