Hajaasustuse programm 2016

Hajaasustuse programmi 2016. aasta taotlusvooru avamine

Jõgeva Maavalitsus annab teada, et alates 8. aprillist 2016 algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Jõgeva maakonna Jõgeva, Kasepää, Pajusi, Pala, Palamuse, Puurmani, Põltsamaa, Saare, Tabivere ja Torma vallas. Taotluste esitamise tähtaeg on 10. juuni 2016.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Toetust saavad taotleda rahvastikuregistri andmetel vähemalt alates 01.01.2016 kuni toetuslepingu sõlmimiseni katkematult toetust taotlevas majapidamises elavad füüsilised isikud.

Toetatavate tegevuste ja abikõlbulike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate riigihalduse ministri 17.03.2016 käskkirjast nr 1.1-4/073 „Hajaasustuse programmi 2016. a programmdokument", mis on kättesaadav Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel http://www.eas.ee ning  Jõgeva Maavalitsuse veebilehel http://www.jogevamv.ee .

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused koos lisadokumentidega tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 10. juuniks 2016.

Täiendav informatsioon vallavalitsustest.

 Hajaasustuse programmdokument
 Hajaasustuse programmi elluviimine
 Hajaasustuse programmi komisjoni moodustamine ja toetatavate valdkondade prioriteetsuse määramine

Dokumendid:
Taotlusvorm
Lisainfo 1 Projekti eelarve
Lisainfo 2 veesüsteemi valdkonna tegevuste kohta
Lisainfo 3 kanalisatsioonisüsteemi valdkonna tegevuste kohta
Lisainfo 4 juurdepääsuteede valdkonna tegevuste kohta
Lisainfo 5 autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevuste kohta

arvutamise abimees

 Hajaasustuse programmi taotluste kinnitamine