Veemajandus 

ÜF programmperiood 2007-2013
Projekt nr 2.1.0101.09-0038
Torma ja Sadala alevike ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine

Torma Vallavolikogu 16.06.2009.a. otsuse nr 309 alusel on määratud Torma ja Sadala alevike veevarustuse ja reovee kogumise infrastruktuuri rekonstrueerimiseks Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi meetme "Veemajanduse infrastruktuuri arendamine" raames toetuse saajaks OÜ Torma Soojus.
Rakendusüksus SA Keskkonnainvesteeringute Keskus otsustas 18.11.2009.a. toetuse saaja rahastamistaotluse rahuldada ja toetada projekti 72.02% ulatuses. Lisaks eraldatud toetusele on valla osalus ja OÜ Torma Soojus osalus kokku 27,98% projekti maksumusest.
Projektiga seotud eesmärkide täitmiseks on Torma alevikus kavas rekonstrueerida amortiseerunud ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitrassid, reoveepuhasti ning rajada uus puurkaev-pumpla. Sadala alevikus on kavas rekonstrueerida amortiseerunud ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitrassid ning reoveepuhasti.

 

Torma valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2009-2020

 Torma valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava kinnitamine aasteteks 2009-2020

 Torma valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2009-2020

 Lisa2. Finantsprojektsioonid

 

Investeeringute maksumused

 Investeeringud kokku

 Torma alevik

 Sadala alevik

 Rääbise küla

 Tõikvere küla

 Vaiatu küla

 Kantküla

 

Joonised

 Kantküla

 Rääbise

 Sadala

 Torma

 Tõikvere

 Vaiatu

 Tingmärgid