« Tagasi

Enampakkumised Ristinurga kinnistule

KIRJALIKU ENAMPAKKUMISE TINGIMUSED

1. MÜÜGIOBJEKT

Lähtudes Torma Vallavolikogu 21. mai 2013  määrusest nr 86 „Torma vallavara valitsemise kord" ning Torma Vallavolikogu 17. mail 2017 vastu võetud otsusest:

1.1. Võõrandada kirjalikul enampakkumisel Tähkvere külas Torma valla omanduses olev Ristinurga kinnistu (kinnistu registriosa 4401050, suurus 14 816 m2, elamumaa). Kinnistul asuvad 2 korterelamut ja 2 majandushoonet. Kinnistu alghind 1000 eurot.

 2. ENAMPAKKUMISE ÜLDTINGIMUSED

2.1. Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus

sõlmida vastavat lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud.

2.2. Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult või esindaja kaudu:

2.2.1. Enampakkumise läbiviimisega seotud isikud (enampakkumise korraldajad, alghinna

määrajad; isikud, kelle pädevusse kuulub enampakkumise tulemuste kinnitamine) ning nende

abikaasad ja otseliinis sugulased.

2.2.2. Torma vallas kehtestatud kohalike maksude võlglased ja isikud, kellel on valla ees täitmata lepingutest tulenevad rahalised kohustused.

2.3. Enampakkumise korraldajaks on Torma Vallavalitsus. Enampakkumise viib läbi Torma

Vallavara komisjon.

3. OSAVÕTUTASU JA TAGATISRAHA

3.1. Enampakkumise osavõtutasu suuruseks on 30 eurot.

3.2. Enampakkumise tagatisraha suurus on 10 protsenti alghinnast (100 eurot).

3.3. Tagatisraha ja osavõtutasu tuleb tasuda Torma Vallavalitsuse arveldusarvele nr

EE801010102032061002 SEB pangas hiljemalt 16.08 2017 kell 8.00.

3.4. Enampakkumises osalejatele, kes ei osutunud võitjaks, tagastatakse tagatisraha kolme

tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist või enampakkumise nurjunuks

tunnistamist. Osavõtutasu enampakkumisel osalejale ei tagastata.

3.5. Müügilepingu sõlmimise korral loetakse tagatisrahana makstud summa müügihinnast

tulenevaks makseks sõlmitava lepingu järgi (tasaarvestus).

4. VARAGA TUTVUMINE

4.1. Müüdavat vara tutvustavad Torma valla abivallavanem Tõnu Uuna (tel nr 5342 4553) või ehitusspetsialist Jüri Koger(tel nr 5620 8491).

5. PAKKUMISTE ESITAMINE

5.1. Kirjalik pakkumine tuleb esitada 16.08.2017 kella 9.00-ks Torma Vallavalitsuse kantseleisse, aadressiga  Kooli tee 25, Torma 48 502, Jõgevamaa, kinnises ümbrikus märgusõnaga  "Ristinurga". Kirjaliku pakkumise võib saata posti teel.

5.2. Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

5.2.1. pakkuja nime ja elukohta või asukohta ning isikukoodi või registrikoodi;

5.2.2. nõusolekut enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;

5.2.3. dokumente enampakkumise osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta;

5.2.4. sõnadega väljendatud pakkumise summat;

5.2.5. pakkumise esitaja allkirja;

5.2.6. esindaja volitusi tõendavat dokumenti;

5.2.7. pakkumise esitaja kontaktandmeid: telefon ja e-posti aadressi.

5.3. Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta täpselt eelnevalt nimetatud nõuetele, enampakkumises ei osale.

5.4. Enampakkumise korraldaja registreerib pakkumised nende saabumise järjekorras,

märkides pakendile saabumise kuupäeva ja kellaaja. Pakkumiste esitamise tähtaja möödumisel nimekiri suletakse.

5.5. Kui enampakkumise kuulutuses märgitud tähtaja jooksul ei saabu ühtegi pakkumist või

ükski pakkumine ei vasta nõuetele, tunnistab vallavalitsus Komisjoni ettepaneku alusel

enampakkumise nurjunuks.

6. PAKKUMISTE AVAMINE

6.1. Pakkumiste avamine toimub 16.08.2017 kell 9:10 Torma Vallavalitsuses Kooli tee  25, Torma alevik.

6.2. Pakkumised avatakse nende registreerimise järjekorras.

6.3. Pakkumiste avamise kohta koostatakse protokoll. Protokolli kantakse pakkuja nimi ja

pakutud summa. Komisjoni liikmed on kohustatud kõik pakkumised ja nendele lisatud dokumendid kandma enampakkumise protokolli. Protokollile kirjutavad alla kõik kohalviibivad Komisjoni liikmed. Kõigil pakkujatel on õigus ise või esindajate kaudu osaleda pakkumiste avamisel ning tutvuda pakkumiste avamise protokolliga ja esitada protokolli ja enampakkumisega seonduva kohta kirjalikult märkusi või kaebusi.

7. ENAMPAKKUMISE TULEMUSTE SELGITAMINE

7.1. Enampakkumise võitjaks on pakkuja, kelle pakutud hind on kõrgeim.

7.2. Kui kaks või enam enampakkumises osalejat on teinud võrdse kõrgeima pakkumise, korraldatakse nende vahel 5 tööpäeva jooksul arvates enampakkumise läbiviimisele järgnevast päevast täiendav kirjalik enampakkumise voor.

7.3. Enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus.

7.4. Enampakkumise tulemuste kinnitamine või kinnitamata jätmine peab toimuma hiljemalt 15 tööpäeva jooksul arvates enampakkumise toimumisele järgnevast päevast.

7.5. Enampakkumise tulemused võib jätta kinnitamata, kui enampakkumise ettevalmistamisel või läbiviimisel rikuti oluliselt käesolevas korras sätestatud korda. Enampakkumise tulemuste mittekinnitamise korral tuleb ära märkida mittekinnitamise põhjus.

7.6. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmisel, nurjunuks tunnistamisel või müügihinna mittetasumisel ja lepingu mittesõlmimisel otsustab varaga edasise toimimise viisi vallavalitsus sama haldusaktiga, millega enampakkumise tulemused kinnitamata jäetakse, nurjunuks tunnistatakse või müügileping sõlmimata jäetakse.

7.7. Enampakkumise võitjale saadetakse otsus enampakkumise tulemuste kinnitamise kohta postiga või e-maili teel.

7.8. Enampakkumises osalenutele, kes ei osutunud võitjaks, tagatisraha tagastatakse.

8. OSTU-MÜÜGILEPINGU SÕLMIMISE TINGIMUSED JA HINNA TASUMINE

8.1. Ostu-müügilepingu tingimused vormistatakse notariaalses müügilepingus, mis sõlmitakse enampakkumise võitjaga.

8.2. Torma valla nimel  sõlmib ostu-müügilepingu Torma vallavanem või abivallavanem.

8.3. Pärast enampakkumise kinnitamise teate saamist on enampakkumise võitja kohustatud tasuma müügihinna teates märgitud tähtajaks. Enampakkumise võitjale teatatakse müügilepingu sõlmimise aeg ja koht.

8.4.Tähtaegselt müügihinna või selle osa mittetasumisel, samuti lepingu sõlmimisele mitteilmumisel ning nõutavate tagatiste esitamata jätmisel kaotab enampakkumise võitja õiguse nõuda müügilepingu sõlmimist, samuti ei tagastata talle tagatisraha või realiseeritakse pangagarantii.

8.5. Kui enampakkumise võitja täidab oma kohustused ja enampakkumise tulemused on kinnitatud, on tal õigus nõuda lepingu sõlmimist ja vara üleandmist.

8.6. Notariaalselt tõestatud müügileping sõlmitakse 1 kuu jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamise korralduse teatavakstegemisest. Mõjuvatel põhjustel võib müügilepingu sõlmimine toimuda käesoleva punkti esimeses lauses sätestatud pikema tähtaja jooksul, kuid mitte rohkem kui 2 kuud arvates enampakkumise tulemuste kinnitamise korralduse teatavakstegemisest.

8.7. Kinnisasja võõrandamisega seotud kulud kannab ostja.