MTÜ TORMA VALLA SOTSIAALKESKUS


Asutatud 01. juulil 2007

Ühingu eesmärgiks on sotsiaalsete probleemide lahendamisele kaasaaitamine läbi ennetustöö,  paindliku ja abivajajakeskse sotsiaalteenuste korraldamise ning laste, eakate ja puuetega inimeste hoolekandetöö edendamise Torma vallas.

 

Eesmärgi saavutamiseks on ühingu ülesanneteks:

  1. teenuste osutamine lastele ja  lastega peredele;
  2. teenuste osutamine erivajadustega inimestele;
  3. teenuste osutamine  eakatele ja puuetega inimestele;
  4. teenuste osutamine teistele sotsiaalsetele riskirühmadele;
  5. koolituse ja nõustamise korraldamine;
  6. muu inimeste paremale iseseisvale toimetulekule suunatud tegevus.

MTÜ Torma Valla Sotsiaalkeskus, psüühilise erivajadusega inimeste hoolekande teenuse osutajana, on loonud teenuse osutamiseks võimalused TORMA VALLA PÄEVAKESKUSES.

 

Päevakeskuse kontaktandmed on:

Aadress: Kesk 4 – 10 Torma alevik

e-mail: paevakeskus@torma.ee

Telefon: 773 4226

Tegevusjuhendajatena töötavad Anne–Lea Sarapuu ja Ingrid Kattel, kelle tööülesandeks on psüühilise erivajadustega inimeste sotsiaalsete oskuste ja toimetulekuvõime parandamine ning vajaliku kõrvalabi kindlustamine.