Kirik, kogudused ja kalmistud


KOGUDUSED

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Torma Maarja kogudus

Vanamõisa küla Torma vald

Mehis
Pupart

7764369,

53427098

torma@iti.ee

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Baptisti Kogudus

Kaasiku tee 3 Sadala alevik

 Sulev
Kivastik

5512243

sulevkivastik@hot.ee   

 

EELK Torma Maarja koguduse juhatuse esimees
Natalja Peltomaa
tel. 518 6373
e-post: jussinmaja@wippies.fi

KALMISTUVAHID

Torma kalmistu Merle Konks

53852023

kalmistu@torma.ee 
Torma ja Tõreda kalmistu Ain Konks 5133304


Torma kalmistu koduleht asub aadressil www.kalmistud.ee

URNI MATMISEST KALMISTULE

Torma kalmistule on kahe viimase aasta jooksul maetud omavoliliselt  7 urni  (kindlasti on neid veel leidmata), s.t. ei ole esitatud kalmistuvahile matmise registreerimiseks surmatõendit ja hauaplatsi kasutaja andmeid, ei ole saadud matmisluba.

Kui kellelgi tuleb nüüd meelde, et dokumentidega toiming kalmistuvahi juures jäi tegemata siis tuleks seda esimesel võimalusel ka teha. Kontakt: kalmistu@torma.ee , tel. 53852023. Kontrollida saab, kas maetu ikka kirjas  www.kalmistud.ee, Torma kalmistu – maetu otsing.

Alljärgnevalt kehtivad nõuded kalmistule matmiseks -

Torma Vallavolikogu määrus 17.aprill 2012 nr.64, Torma valla kalmistute kasutamise eeskiri

§ 8.  Matmise kord

(1) Loa matmiseks annab kalmistuvaht surmatõendi alusel. Surnult sündinu maetakse arstliku surmateatise alusel.

(2) Välisriigis väljastatud surmatõend ei vaja legaliseerimist või apostilliga kinnitamist. Põhjendatud juhtudel võib kalmistuvaht nõuda välisriigis väljastatud surmatõendi tõlkimist.

(3) Matmisloa väljastamisel registreerib kalmistuvaht matmise matmisraamatus ja teeb kande kalmistute registrisse ja kalmistuplaanile, kuhu märgitakse:

  1. surnu ees- ja perekonnanimi;
  2. surnu sünni- ja surmaaeg;
  3. matmiseaeg;
  4. surmatõendi või arstliku surmateatise number, väljaandmise aeg ja väljaandja;
  5. hauaplatsi asukoht vastavalt kalmistu plaanile;
  6. hauaplatsi kasutaja andmed.

§ 9. Matmine

(1) Kirstuga matmisel peab haua sügavus olema 1,5 – 2 meetrit maapinnast. Urniga matmisel peab matmise sügavus olema vähemalt 1 meeter. Kui haua kaevamisel tuleb välja varem maetu säilmeid, siis tuleb need matta sama haua põhja kaevatud süvendisse, tervena säilinud kirst jäetakse puutumata.

(2) Kirstuga maetava surnu pealematmine ei või toimuda varem kui 20 aasta möödumisel viimasest matmisest samale kohale.

(3) Matmise aeg kooskõlastatakse kalmistuvahiga ja eelseisvast matmisest peab kalmistuvahile olema ette teatatud mitte vähem kui 24 tundi. Riiklikel ja kiriklikel pühadel matmisi ei toimu.

(4) Hauakaevamine peab olema kooskõlastatud kalmistuvahiga.

(5) Pealematmiseks on vajalik hauaplatsi kasutaja kirjalik nõusolek. Kui hauaplats on vallavalitsuse poolt  tunnistatud hooldamata hauaplatsiks, ei ole hauaplatsi kasutaja nõusolek nõutav.

(6) Kultuurimälestiseks tunnistatud haual pealematmist ei toimu.

(7) Matmist takistavate hauakivide ja muude hauarajatiste ajutine kõrvaletõstmine ja taaspaigaldamine toimub hauaplatsi kasutaja kulul.

(8) Hauaplatsi kasutaja korrastab või hüvitab matmise käigus kõrvalolevatele haudadele tekitatud kahjustused kokkuleppel kalmistuvahi või kahjukannatajaga.

(9) Hauaplatsi korrastab pärast matmist  hauaplatsi kasutaja.