Jäätmemajandus

Torma vallaelanikud saavad kasutada Jõgeva linna jäätmejaama.

http://jogeva.kovtp.ee/jaatmejaam

https://jogeva.kovtp.ee/documents/1124358/1646378/J%C3%A4%C3%A4tmejaam.pdf/0327b1a1-1acd-4da6-8f0a-cea40b6bec34?version=1.0

 

 Korraldatud jäätmeveopiirkonna kehtestamine

 LISA Jäätmeveopiirkonnad

Jõgeva valla, Palamuse valla, Torma valla, Mustvee linna, Avinurme valla, Kallaste linna, Saare valla, Tabivere valla, Alatskivi valla ja Vara valla ühise jäätmekava  2015–2020 vastuvõtmine 

 
Lisa 1 Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus 2009-2013 tegevuskava täitmine
 Lisa 2 - Korraldatud jäätmeveo piirkonnad-parandatud
 Lisa 3 - Omavalitsuste kaupa kui suur osa (%) olmejäätmetest on liigiti kogutud
 Lisa 4 - Omavalitsuste kaupa segaolmejäätmete koostis massprotsentides
 Lisa 5 - Omavalitsuste kaupa pakendijäätmete tekke kogused aastatel 2009-2013-Torma vald
 Lisa 6 - IEJHK piirkonna pakendijäätmete osakaalud segaolmejäätmetest ja kogused 2013
 Lisa 7 - Omavalitsuste kaupa biolagunevate jäätmete tekke kogused aastatel 2009-Torma vald
 Lisa 8 - Omavalitsuste kaupa ohtlike jäätmete teke aastatel 2009-Torma vald
 Lisa 9 - Omavalitsuste kaupa vanaõli jäätmete teke aastatel 2009-Torma vald
 Lisa 10 - Omavalitsuste kaupa ehitus- ja lammutusjäätmete-Torma vald
 Lisa 11 - Omavalitsuste kaupa probleemtoodete kogutekke kogused aastatel 2009-2013-Torma vald
 Lisa 12 - Maastikupilti kahjustav ja kasutusest välja langenud ehitis(-ed)
 Lisa 13 - Jäätmekava kooskõlastamisega seotud dokumendid
 Lisa 14 - Jäätmekava avalikustamine

Jäätmekäitlusteenuse hinnakiri Alatskivi, Avinurme, Jõgeva, Palamuse, Saare, Torma ja Vara vallas ning Mustvee linnas
Hinnakiri kehtib alates 01.10.2016 . Hinnad  sisaldavad käibemaksu.