Elukoha registreerimine


Elukoha registreerimine tähendab inimese elukoha andmete kandmist rahvastikuregistrisse.  
Elukoha registreerimine on vajalik selleks, et omavalitsused saaksid osutada teenuseid oma territooriumil elavatele inimestele. 


On inimese enda huvides, et tema elukohaandmed rahvastikuregistris oleksid korrektsed. Kõikide sotsiaaltoetuste andmine, erinevate kohaliku omavalitsuse poolt elanikele pakutavate soodustuste väljastamine, samuti valimistel osalemine ja kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuvate maksude tasumine toimub  elukoha järgi.  


Peale uude elukoha kolimist või elukoha puudumisel rahvastikuregistris on isik kohustatud esitama oma elukoha andmeid rahvastikuregistrile.  

Elukohaandmete registrisse kandmiseks esitab isik Torma Vallavalitsusele kirjaliku elukohateate. Elukohateadet on võimalik esitada ka digiallkirjaga elektronposti teel. 
Elukohateates esitatakse ühe elukoha aadressiandmed. Perekonnaliikmed võivad esitada ühise elukohateate, kindlasti tuleb teatel esitada ka alaealiste laste andmed. Elukohateatega kinnitatakse rahvastikuregistrisse kantud aadressiandmete muutmise või lisamise soovi. 

Koos elukohateatega võib soovi korral esitada ka oma sidevahendite andmed, milleks on näiteks elektronposti aadress, postkastinumber, telefoninumber, muu sidevahendi number või ka muu ruumi aadress, juhul kui isik elab pikemat aega või aeg-ajalt muus kohas või kui tema elukohana on märgitud üksnes linn, vald, linnaosa või osavald.  


Kui isik ei ole elukohateates märgitud ruumi omanik, lisab ta elukohateatele ruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia (näiteks üürileping)  või ruumi omaniku loa (allkiri elukohateatel) elukohateates nimetatud elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse.  

Kaasomandis oleva ruumi aadressi kandmiseks rahvastikuregistrisse lisab elukohateate esitaja elukohateatele kõigi kaasomanike või nende esindajate nõusoleku elukohateate esitamiseks, välja arvatud juhul, kui ruumi omanike vahelisest kaasomandi kasutamise kokkuleppest ei tulene teisiti. Sellisel juhul lisatakse elukohateatele kaasomanike kokkulepet tõendav dokument. 

Elukoha andmete muutumist saab esitada:

  • riigiportaali eesti.ee kaudu
  • digitaalallkirjaga e-posti teel. Selleks peab olema ID-kaart ning arvuti vastavalt juhistele ettevalmistatud;
  • kirjalikult, elukohateadet saab täita kas kohapeal või saata postiga.

Vajalikud dokumentid elukohateate esitamisel:

  • elukohateade
  • koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehest (pole vaja digitaalallkirja puhul);
  • koopia ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist või elukohateatele kantud ruumi omaniku nõusolek - kui teate esitaja ei ole ruumi omanik. Elukohateate esitamisel e-posti teel kinnitab ruumi omanik oma nõusolekut digitaalallkirjaga;
  • kaasomanike või nende esindajate nõusolek elukoha teate esitamiseks - kaasomandis oleva ruumi andmete esitamisel.

 

Ruumi omaniku õigustatud nõudmine

Juhul kui isiku elukohaks on märgitud omanikule kuuluv ruum, aga elanikul pole õigust seda elamuseaduse järgi kasutada, elaniku ruumi kasutusõigus on lõppenud või isik ei kasuta omaniku ruumi elukohana, siis on ruumi omanikul õigus esitada teade rahvastikuregistris olevate aadressiandmete muutmiseks.

Vajalikud dokumendid ruumi omaniku õigustatud nõudmise esitamisel:

Elukoha aadressandmete korrastamine

Seoses aadressandmete korrastamisega esitab Torma Vallavalitsus üleskutse kõigile täisealistele Torma valla kodanikele, kontrollida rahvastikuregistris enda ja teiega koos elavate isikute kohta sisalduvaid aadressandmeid. Eriti puudutab see neid elanikke, kelle praegune elukoht on viimati registreeritud üle 10 aasta tagasi. Need andmed on aegunud ja vajavad täiendamist – lisaks küla nimele peab aadress sisaldama ka kinnistu või liikluspinna  nime ja maja numbrit.

Tulenevalt Rahvastikuregistri seaduse § 21 lõike 1 punktist 9 kantakse rahvastikuregistrisse isiku elukoha andmed. Sama seaduse § 39 ¹ sätestab isiku kohustuse hoolitseda oma elukoha andmete õigsuse eest.

Digitaalselt saate kontrollida oma rahvastikuregistri järgse elukoha kohta kodanikuportaaliswww.eesti.ee.

 

Kellel digitaalselt andmete kontrollimise võimalus puudub, peab pöörduma Torma Vallavalitsuses kantselei vanemspetsialist Krista Pint´i poole.  Soovitav eelnevalt helistada telefonil 776 2901.