Eeskirjad ja korrad - keskkond

►Pädevuse delegeerimine (maa) 
►Pädevuse delegeerimine (maa) 
►Torma valla jäätmevaldajate registri põhimäärus 
►Kohanime määramine ühissõidukipeatustele 
►Jõgeva valla, Palamuse valla, Torma valla, Mustvee linna, Avinurme valla, Kallaste linna, Saare valla, Tabivere valla, Alatskivi valla ja Vara valla ühise jäätmekava 2015-2020 vastuvõtmine 
►Korraldatud jäätmeveopiirkonna kehtestamine 
►Torma valla jäätmehoolduseeskiri

►Torma aleviku soojamajanduse arengukava kinnitamine 
►OÜ Torma Soojus Sadala aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teeninduspiirkonna kehtestamine 
►Otsustusõiguse delegeerimine
►Torma valla heakorra eeskiri 
►Torma valla heakorrakonkursi läbiviimise kord
►Kaugküttepiirkonna kehtestamine
►Pädevuse delegeerimine (maa) 
►Torma valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016–2028 kinnitamine 
►Torma valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ning kasutamise eeskiri 
►Soojusenergia piirhinna kooskõlastamise kord Torma vallas 
►Torma valla veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord 
►Torma valla loomapidamise eeskiri 
►Maamaksuvabastuse taotlemise kord 
►Plaani- ja kaardimaterjali alusel moodustatavate katastriüksuste piiriprotokolli koostamise ja maa tagastamise tasumäärade kehtestamine 
►Volitatud esindaja määramine ühisveevärgi- ja kanalisatsiooninõuete vastavuse kontrollimiseks 
►OÜ Torma Soojus ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni teeninduspiirkondade kinnitamine 
►Maamaksumäära kehtestamine ja täiendava maksusoodustuse rakendamine 
►Vee- ja kanalisatsiooniteenuste piirhindade kehtestamine 
►Kohanime määramine liikluspinnale 
►Soojuse piirhinna kooskõlastamine OÜ-le Torma Soojus