Eeskijad ja korrad - juhtimine

 Torma vallavara kaitseks valvekaamerate paigaldamise, kasutamise ning andmete töötlemise ja videovalvest teavitamise kord  
 Korruptsioonivastase seaduse rakendamine 
 Vallavolikogu liikmele ja vallavalitsuse liikmele hüvituse maksmise ning volikogu liikmetele volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste hüvitamise kord 

► Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Torma vallas
► Torma valla põhimäärus
► Vallavolikogu ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord
► Torma valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord 
► Torma valla üldplaneeringu kehtestamine
► Maa-, majandus- ja planeeringukomisjoni põhimääruse kinnitamine 
 Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni põhimääruse kinnitamine 
 Eelarve- ja arengukomisjoni põhimääruse kinnitamine
 Kultuuri- ja spordikomisjoni põhimääruse kinnitamine 
 Haridus- ja noorsookomisjoni põhimääruse kinnitamine 
 Torma vallavara valitsemise kord
► Torma valla ametiasutuse hallatava asutuse põhimääruse kinnitamise ja muutmise korra kinnitamine 
► Pädevuse delegeerimine (pärimine)
 Torma Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamine 
 Torma valla arengukava aastateks 2015 - 2023 kinnitamine 
► Torma valla ametiasutuse palgajuhend
► Torma valla 2017. aasta eelarve kinnitamine
► Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemislepingu ja selle lisade 
► Torma valla raamatupidamise sise-eeskiri 
► Valla valimiskomisjoni asukoha määramine 
► Torma Vallavalitsuse teenistujate värbamise ja valiku kord 
► Torma Vallavalitsuse ametnike ja töötajate koolituse kord
► Torma Vallavalitsuse infoturbepoliitika 
► Valimisjaoskondade moodustamine 
► Torma Vallavalitsuse infosüsteemi kasutamise eeskiri *
► Torma valla ametiautode kasutamise kord